Your address will show here +12 34 56 78

refusion

pRAKTIKVÆRTER HAR RET TIL REFUSION AF VISSE UDGIFTER TIL ELEVEN

Refusion

AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag varetager udbetalingen af refusionen, mens vi som skole foretager de nødvendige indberetninger. Læs mere om refusionsmuligheder:

  • Befordring
  • Kost og logi

Lønrefusions satser – klik her

Befordring

Der ydes refusion for en del af udgifterne til elevens transport til og fra skole, dog højst 80% af prisen for billigste offentlige transport. Følgende kriterier skal være opfyldt:

  • Eleven har mere end 10 kilometer fra hjem til skole.
  • Virksomheden betaler elevens transportudgifter.
  • Virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale.


Kost og logi

Retten til refusion for kost og logi under skoleophold gælder, hvor et af følgende to kriterier er opfyldt:

  • Opholdet er nødvendigt, dvs. at transporttiden (med offentlig transport) mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.
  • Opholdet er aftalt mellem eleven og arbejdsgiver, hvor skolen ikke er nærmeste skole. Herudover skal skoleopholdet være indeholdt i en godkendt uddannelsesaftale.

Beløbsgrænsen er fastsat til 550 kr. pr. uge for elever på landbrugsuddannelsen.

Beløbet overføres til nemkonto efter endt skoleophold, hvis alle fakturaer er betalt.