Refusion

PRAKTIKVÆRTER HAR RET TIL REFUSION AF VISSE UDGIFTER TIL ELEVEN

 

Refusion

AUB – Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag varetager udbetalingen af refusionen, mens vi som skole foretager de nødvendige indberetninger. Læs mere om refusionsmuligheder:
 
 

Befordring

Der ydes refusion for en del af udgifterne til elevens transport til og fra skole, dog højst 80% af prisen for billigste offentlige transport. Følgende kriterier skal være opfyldt:
 
  • Eleven har mere end 10 kilometer fra hjem til skole.
  • Virksomheden betaler elevens transportudgifter.
  • Virksomheden og eleven har en godkendt uddannelsesaftale.

Kost og logi

Retten til AUB-betalt kost og logi under skoleophold gælder, når følgende kriterie er opfyldt:
  • Opholdet er nødvendigt, dvs. at transporttiden (med offentlig transport) mellem elevens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.

Beløbsgrænsen er fastsat jf. finansloven for elever på landbrugsuddannelsen.