Efteruddannelse

Du kan blive ved med at lære

Du kan blive ved med at lære

Kjærgård Landbrugsskole udbyder AMU-kurser i samarbejde med landboforeninger og rådgivningscentre. På AMU-kurser underviser vi med samme høje faglige niveau, som på vores andre uddannelser og med højt kvalificerede lærere.
 
Hvem kan gå på AMU?
Personer, der har fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelse. Det betyder, at der ikke længere er begrænsninger som følge af ansøgerens alder eller uddannelsesbaggrund. Der gælder dog særlige regler omkring deltagerbetaling, hvis du har en højere uddannelse ud over almindelig EUD. Kontakt os for nærmere information.
 
Få yderligere information om AMU på www.amukurs.dk
 
Afholdelsessted
Alle AMU-kurser afholdes på Kjærgård Landbrugsskole – Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming.
 
Godtgørelse
Der vil være mulighed for at få udbetalt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du får fuld løn under din uddannelse, vil din arbejdsgiver få refunderet dette beløb.
Du kan få tilskud til befordring, når afstanden tur/retur er mere end 24 km. mellem hjem og uddannelsessted. Reglerne for udbetaling af godtgørelse er afhængig af din situation.
 
Minimum deltagerantal
Ved tilmelding på efteruddannelse.dk kan der fremgå et minimum deltagerantal for oprettelse af kurset. Kjærgård Landbrugsskole forbeholder sig retten til at aflyse kurset, hvis ikke minimum deltagerantallet er nået.
 
Udeblivelse eller afbud
Hvis du er tilmeldt, og ikke ønsker at deltage alligevel, skal du melde afbud så tidligt som muligt, og minimum 5 hverdage før kursusstart. Afmelding skal ske skriftligt (mail: kjls@kjls.dk) til Kjærgård Landbrugsskole.
 
Ved rettidig afmelding opkræver Kjærgård Landbrugsskole ikke noget gebyr. 
Et eksempel: Hvis kurset begynder mandag i uge 8 er seneste rettidige afmelding fredag i uge 6.
 
Ved udeblivelse (dvs. uden afmelding) fra uddannelsens første dag betales:
500 kr. for uddannelser med en varighed til og med 2 dage.
500 kr. for uddannelser med en varighed fra 3 til 5 dage.
500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 5 dage.
 
Ved framelding mindre end 5 hverdage før uddannelsens første dag betales:
0 kr. for uddannelser med en varighed til og med 2 dage.
500 kr. for uddannelser med en varighed fra 3 til 5 dage.
500 kr. for uddannelser med en varighed på mere end 5 dage.
 
Hvis det lykkes at overdrage kursuspladsen til en anden bortfalder gebyret. Det gælder også hvis arbejdsgiveren dokumenterer sygdom som årsag (lægeerklæring), eller dokumenterer at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.
 
Kost og logi på Kjærgård Landbrugsskole
Som deltager i AMU kurser er det tilladt at medbringe egen forplejning og overnatte hjemme. Da nogle kurser er tilrettelagt med lange dage og der kan forekomme aftenaktiviteter anbefales deltagere på disse kurser dog at booke overnatning på skolen eller i nærheden for bedst muligt at kunne deltage i de planlagte aktiviteter og samværet med de øvrige kursister. 
Skolen kan tilbyde fuld kost og logi til gældende dagspris. Kontakt skolen for mere information.
 
Tilskud til kost og logi
Deltagere, der opfylder visse forudsætninger, kan søge om støtte til kost og logi.
Kursisten eller virksomheden booker selv og betaler for overnatning samt betaler for kost under kurset. Efterfølgende kan man søge om tilskud hos skolen på et særligt ansøgningsskema. Man kan få refunderet dokumenterede udgifter, op til max. kr. 500,- pr døgn. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Kjærgård Landbrugsskole.
 
Vilkår for tilskud til kost og logi:
  • Du skal have min. 120 km fra bopæl og retur. 
  • Der udbetales kun mellem kursusdage, med mindre det kan dokumenteres, at det er uforholdsmæssigt byrdefuldt for dig at rejse til undervisningsstedet på selve 1. undervisningsdag. 
  • Overnatning i egen campingvogn eller sommerbolig udløser ikke tilskud. 
  • Der udbetales ikke tilskud alene for kost uden overnatning. 
  • Ansøgning skal ske hurtigst muligt og senest 4 uger efter sidste kursusdag, ellers bortfalder tilskuddet. 
 
Tilskud vedrørende løntab og befordring
Personer med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse kan søge tilskud efter gældende regler. VEU-godtgørelse (løntab) og befordringstilskud søges digitalt på EfterUddannelse.dk. Får du din sædvanlige løn under uddannelsen, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse. Virksomheden kan kun søge digitalt via EfterUddannelse.dk. Hvis du ikke får løn under uddannelsen, kan du enten søge digitalt eller via et papirskema.
 
Ved transport mellem bopæl og uddannelsessted kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 kilometer. Du kan højst få til 576 kilometer pr. dag.
 
Er du indkvarteret under uddannelsen, kan du få befordringstilskud til ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering). Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor du er indkvarteret.
 
Du kan højst få tilskud til 400 kilometer pr. rejse. Satsen for befordringstilskud er 0,99 kroner pr. kilometer i 2019. Tilskuddet er skattefrit. Hvis det samlede befordringstilskud er under 36,54 kroner, udbetales det ikke.
 
Individuel kompetence vurdering (IKV)
Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få lavet en Individuel Kompetence Vurdering (IKV). Her kan du få vurderet de realkompetencer, der svarer til alt det, du kunne have lært ved at gennemføre AMU-kurser. Anerkendelsen af dine realkompetencer sker på baggrund af et individuelt tilrettelagt forløb. Kontakt studievejleder Ole Wind, 41 38 43 57, mail: ow@kjls.dk
 
Vurdering af basale færdigheder
Når du deltager på et AMU-kursus, har du mulighed for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik. Vurderingen kan vise, om du vil have gavn af grundlæggende undervisning inden for et eller flere af disse områder i forhold til dit job eller privat.